Područje primjene
Na poslovni odnos između plakati.com.hr i Naručitelja primjenjuju se isključivo niže navedeni uvjeti koji se objavljuju na Internetu i koji vrijede u trenutku narudžbe.
Predaja narudžbe
Naručitelj Promoprintu daje narudžbu za izradu fotoproizvoda (u daljnjem tekstu: Plakati). Do ugovornog odnosa dolazi kada narudžbu koju je Naručitelj dao putem Interneta (online forme za narudžbu) potvrdi Promoprint te zaprimi uplatu za Narudžbu.
Cijene
Plakati se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja usluge, a koje su navedene na Internet stranici plakati.com.hr. Cijene uključuju PDV za plakate koji se nalaze u galerijama prethodno spomenute internet stranice.Plaćanje

Naručitelj plaća Plakate prema podacima iz narudžbe plakata.

Odgovornost za nedostatke

Naručitelj je dužan vidljive nedostatke na isporučenim plakatima, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka se neće uvažiti. Kod opravdanih reklamacija Naručitelj ima pravo na zamjensku isporuku. Ukoliko takva isporuka nije moguća ili ako ne uspije, Promoprint d.o.o. će Naručitelju umanjiti ukupni iznos cijene za manjkavu robu u visini jedinične cijene usluge za određenu vrstu plakata, ili izvršiti povrat ukupnih sredstava. Promoprint d.o.o. ne odgovara za kvalitetu plakata ukoliko podloge dobivene od Naručitelja ne odgovaraju kvaliteti potrebnoj za kvalitetan ispis, a na koje će se prilikom zaprimanja podloga upozoriti Naručitelja.

Odgovornost
Promoprint d.o.o. odgovara samo za štete na plakatima do trenutka preuzimanja plakata od strane Naručitelja. Odgovornost za oštećenja ili gubitak datoteka na nosačima podataka Naručitelja, kao i gubitak datoteke tijekom elektronskog prijenosa podataka ili prijenosa preko računalnih mreža, je isključena.

Autorska prava
Naručitelj sam odgovara za sadržaje prenesenih slikovnih datoteka. Kod svih poslova koji se prenose na Promoprint d.o.o., kao i kod pohranjivanja slikovnih datoteka, pretpostavlja se da Naručitelj ima sva potrebna autorska prava i ostala prava. Sve posljedice koje nastanu zbog mogućih povreda tih prava snosi sam Naručitelj. Naručitelj davanjem narudžbe jamči da se sadržajima prenesenih slikovnih datoteka ne krše kazneni propisi. Sve slikovne datoteke koje plakati.com.hr nude u ponudi za ispis, sadrže sva potrebna autorska prava. Potrebno je posebno napomenuti da je nad dijelom fotografija objavljenih na plakati.com.hr pravo pridržano od raznih autora, od kojih smo dobili pravo objave fotografija na ovim stranicama kao i prava na njihovo komercijalno korištenje, te im se ovom prigodom zahvaljujemo.

Bez dozvole autora izričito je zabranjeno komercijalno korištenje bilo kojeg dijela plakati.com.hr, ili objava sadržaja ovih stranica u tiskovinama, letcima i dr. bilo kao cjeline ili samo dijelova, u neizmjenjenom obliku ili djelomično izmijenjenom. Za dozvolu reprodukcije, tiska, preradu, stavljanje na raspolaganje javnosti i sva druga korištenja ovih autorskih djela javite se Promoprint d.o.o., koje će vaš upit proslijediti autoru.

Bez odobrenja autora dopušteno je pohranjivanje i spremanje autorskog djela na računalo, disk ili drugo sredstvo pohrane podataka radi korištenja za osobne potrebe. Citirano navođenje dijelova autorskog djela u blogovima, na forumima i sličnim objavama fizičkih osoba, pod uvjetom da se naznači izvor: www.plakati.com.hr.

Sadržaj ovih uvjeta korištenja i pravila o privatnosti može se mijenjati o čemu plakati.com.hr nisu dužni obavijestiti korisnike.

Posljednja izmjena: 15. veljače 2018.

Promoprint d.o.o.

Prvi doznajte za akcije i posebne ponude i iskoristite ih.
Optimized by Optimole